Informácie zákazníkom

Bezpečnostné upozornenie k niektorým modelom umývačiek riadu

Náš dodávateľ, európsky výrobca umývačiek riadu, nás informoval, že pri niektorých modeloch umývačiek riadu značky Gorenje vyrobených v rokoch 2003 a 2005 môže dôjsť k prehriatiu elektrické súčiastky, čo by mohlo vo veľmi ojedinelých prípadoch viesť k požiaru.

Aby sme zaručili najvyšší stupeň bezpečnosti pre našich zákazníkov, rozhodli sme sa podniknúť dobrovoľné bezpečnostné opatrenia.

Preto Vás žiadame, aby ste si láskavo skontrolovali označenie modelu (model ID) a výrobné číslo (serial number) svojej umývačky riadu. Tieto údaje nájdete na typovom štítku.

Toto bezpečnostné upozornenie a výzva sa týka umývačiek riadu s nasledujúcim označením modelu:

GSI6530A GI53230W
GI53230E GI63330W
GI63330E GSI782
GSI6530E GI63330A 
GI53230S GSI5430AL
GI63330S GI53230B
GSI6530W GI63330B

Výrobné čísla dotknutých umývačiek riadu začínajú číslicou 3, 4 alebo 5.

Ak označenie modelu a výrobné číslo vašej umývačky riadu zodpovedajú vyššie uvedeným údajom, zatelefonujte od pondelka do piatku v čase od 8 do 16 do servisného centra Gorenje na číslo 800 105 505.

Okrem označenia modelu a výrobného čísla uveďte pri hovore s našim operátorom údaj index ID, ktorý tiež nájdete na typovom štítku prístroja.

Opravu dotknutých umývačiek riadu vykonáme zadarmo.

Ako bezpečnostné opatrenie odporúčame, aby ste až do príchodu nášho servisného technika nenechávali dotknutej umývačky riadu počas prevádzky bez dozoru.Autorský zákon

Právne vyhlásenie:

  1. Internetová stránka www.sk.gorenje.com slúži k prezentácii spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o., ktorá je ich prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetovej stránky www.sk.gorenje.com osobami, ktoré sa k nim pripájajú („užívatelia“). Tieto podmienky môžu byť prevádzkovateľom kedykoľvek jednostranne zmenené.
  2. Prevádzkovateľ je v súlade so Zákonom NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení jeho neskorších predpisov, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Všetky autorské a priemyselné práva prevádzkovateľa, GORENJE Slovakia s.r.o., a ďalších subjektov k materiálom publikovaným na týchto stránkach sú vyhradené. Obsah internetovej lokality www.sk.gorenje.com je teda duševným vlastníctvom jej vlastníka, spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o. a/alebo jeho dodávateľov.
  3. Jednotlivci môžu vytvárať kópie materiálov publikovaných na týchto stránkach a vytvárať vytlačené kópie vyslovene pre osobnú potrebu a za predpokladu, že nebudú pozmenené. Vytváranie zrkadlových kópií týchto stránok je zakázané. Rovnako je zakázané materiály publikované na týchto stránkach kopírovať, distribuovať, vysielať, verejne zobrazovať, verejne predvádzať, reprodukovať, upravovať, prekladať, resp. meniť ich formát.
  4. Názvy konkrétnych spoločností a produktov tu uvedených môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky tu výslovne neuvedené práva sú rovnako vyhradené.
  5. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu stránok. Porušenie tohto zákazu môže byť sankcionované podľa platných právnych, ako aj trestnoprávnych predpisov.
  6. Informácie zverejnené na stránkach môžu obsahovať nepresnosti. Prevádzkovateľ oprávňuje iných prevádzkovateľov iných serverov k vytváraniu odkazov na tieto stránky, pričom u týchto odkazov nesmú byť uvádzané žiadne nepravdivé a zavádzajúce informácie o prevádzkovateľovi, alebo predajných strediskách, ani žiadne informácie, ktoré by vytvárali mylný dojem o ich produktoch a službách.
  7. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek a akokoľvek stránky meniť a dopĺňať. Všetky webové stránky alebo služby v rámci www.sk.gorenje.com nemusia byť zakaždým dostupné a spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo chýbajúce informácie na stránkach.

    GORENJE Slovakia s.r.o.Alternatívne riešenie sporov spotrebiteľov

 

Podľa (i) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a (ii) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ARS“). Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a je dostupný online na webovom portáli: https://www.mhsr.sk/. Zákazník môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov môžu byť riešené spory vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 Zákona o ARS a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje dvadsať (20) EUR. Okrem alternatívneho riešenia sporov má zákazník právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.